Pravidla

O tomto překladu pravidel

Při překladu jsem čerpal z anglické verze pravidel nalezených na stránkách německého svazu a správnost jsem se snažil ověřovat pomocí originálu na stránkách nizozemského svazu(Algemene Nederlandse Sjoelbond - ANS), kterému rozumím jen velmi omezeně. Je tedy možné, že pokud došlo k nějakým nepřesnostem při překladu do angličtiny německými překladateli, promítnou se i do následného českého překladu z angličtiny.

Také je třeba zmínit, že německá a nizozemská pravidla se liší v některých detailech (např. v Nizozemí za určitých okolností můžete nahrát až 156 bodů, zatímco v Německu je maximum 148 bodů). V některých částech jsou ta německá trochu zredukovaná (zde mám pocit, že autorovi se nechtělo překládat pasáže, které jsou veskrze samozřejmé než že by chybělo něco zásadního).

Zároveň jsem vynechal první 2 články (které se nacházejí pouze v holandském dokumentu a v angličtině nebyly uvedeny). Ty pouze upravují záležitosti jako rozměry stolu, neřeší žádné situace, jež mohou při hře nastat, takže z hlediska hráče nejsou příliš podstatné.

Pravidla

3.1 Pokud je v těchto pravidlech použito výrazu účastník, hráč apod., je jím míněna osoba nejen mužského, ale i ženského pohlaví.

3.2 Jak hrát

3.2.1 Každá hra začíná se 30 disky.

3.2.2 Hráč je povinen před zahájením hry zkontrolovat počet disků.

3.2.3 Disk je ve hře v okamžiku, jakmile se nachází celým svým objemem za zadní částí odhodové lišty.

3.2.4 ...v anglickém překladu tento článek chybí.

3.2.5 Jakmile je disk ve hře, nikdo se ho již nesmí dotýkat. Výjimky z tohoto pravidla jsou:

  • Disk, který se dostane mimo stůl.
  • Disk, který se dostane do přihrádky shora, aniž by prošel brankou.
  • Disk, který se dostane ven z přihrádky jinou cestou než skrz branku a a) nějakým způsobem se vrátí do té samé přihrádky b) vrátí se do některé z jiných přihrádek c)zůstane na některé z příček stolu. V těchto případech odstraní jury disk ze hry.
  • Vracející se disk, který prošel celým svým objemem zadní částí odhodové lišty. Po souhlasu jury je hráč povinen odstranit disk ze stolu a předat ho jury.

3.2.6 Disk se považuje za umístěný v přihrádce, pokud prošel pod odhodovou lištou a skončil celým svým objemem za přední částí příčky tvořící branku. V případě pochybností jury musí projet uzávěrem branek podél přední strany branek. Pokud se disk pohne, nepovažuje se za umístěný v přihrádce.

3.2.7 Jury skládá první 4 disky v přihrádce na hromádku po 4 discích, další disky pak na hromádky po 3. Spodní disk první hromádky ve všech přihrádkách se umístí mírně od zadní strany, maximálně 5 milimetrů.

4. Bodování

4.1 Bodování se provádí následovně: 1 disk v každé přihrádce = 20 bodů, 2 disky v každé přihrádce = 40 bodů, 3 disky v každé přihrádce = 60 atd. Pokud některá přihrádka obsahuje více disků než ostatní, počet bodů za každý z těchto disků je roven počtu bodů uvedených na přihrádce. Příklad: Každá přihrádka obsahuje 5 disků, kromě nich je 1 disk navíc v přihrádce s bodovou hodnotou 4. Počet bodů tedy činí 100 + 4 = 104. Maximální možné skóre je tedy 148 bodů.

5. Posloupnost hry

5.1 Hra se skládá ze 3 kol, které se hrají následovně:

5.1.1 Hráč si spočítá svých 30 disků.

5.1.2 Po svolení jury zahrává těchto 30 disků. Ve chvíli, kdy má všechny odehrány, dá to zřetelně najevo.

5.1.3 Jury rozhodne, které disky zůstanou v přihrádkách a vrátí hráči ostatní disky, včetně těch, na které se vztahuje některá z výjimek (viz. výše).

5.1.4 Jury skládá disky na hromádky a poté umožní hráči zahrát zbývající disky. Skládání disků na hromádky se provádí v souladu s pravidly hry. Hráč zkontroluje vrácené disky a poté zahájí druhé kolo.

5.1.5 Po druhém kole se opakuje procedura uvedená v čl. 5.1.3 a 5.1.4.

5.1.6 Hráč naposledy zahrává zbývající disky (3. kolo).

5.1.7 Jury znovu rozhodne, které disky zůstanou v přihrádkách a spočítá skóre. Jury jasně sdělí hráči skóre a po odsouhlasení hráčem ho zapíše do herní karty, kterou mu poté je ukáže, pokud o to požádá.

5.1.8 Pokud se všechny disky nacházejí v přihrádkách již po prvním nebo druhém kole, žádné další kolo se již nehraje a jury spočítá body.

6. Další ustanovení

6.1 Hráč může hrát ve stoje nebo v sedě, ale vždy musí zůstat za stolem v průběhu hry i po ní.

6.2 Po požádání může hráč zahrát 5 zkušebních disků.

6.3 Po začátku hry, popřípadě po odehrání 5 zkušebních disků, již není dovoleno hýbat se stolem. Každý hráč je zodpovědný za to, že se stůl umístí do původní polohy. Hráč nesmí měnit vlastnosti herního náčiní, např. používáním maziv nebo leštidel.

6.4 Pokud se disk rozbije v průběhu hry, celá hra se opakuje.

6.5 Pokud hráč hraje s více než 30 puky, hra je zrušena a musí být odehrána znovu.

6.6 Pokud hráč hraje s méně než 30 puky, žádná korekce není možná.

6.7 Jury nesmí v průběhu hry mluvit a/nebo se chovat způsobem, který by mohl ovlivnit hráče. Pouze na žádost hráče může jury oznámit, kolik disků se nachází v přihrádkách.

6.8 Není dovoleno pokládat disky na odhodovou lištu.

7. Pravidla ligových zápasů

7.1 Jury nesmí mít svou vlastní herní kartu na stole.

7.2 Pokud jury zapíše výsledek chybně, správné číslo musí být zapsáno a podepsáno ředitelem soutěže.

7.3 V případě smazání se bere v potaz nejnižší čitelné číslo.

7.4 Jury předává herní kartu hráče jury u následujícího stolu.

7.5 Po zaznamenání 10. hry odevzdá jury kopii hráčské karty hráči a originál řediteli soutěže. Kompletní hráčská karta nesmí být žádném případě předána hráči.

7.6 Pokud lze na místě prokázat, že hráč změnil skóre ve svůj prospěch, ředitel soutěže okamžitě přijme represivní opatření. To může spočívat v odečtení bodů za 1 hru až po odečtení bodů za všech 10 her.

7.7 Hráč a jury nesmí v průběhu hry kouřit, jíst nebo pít.